โดเมนเนม

หรือ

หมายเลขการสั่งซื้อ

ระบบต่ออายุชื่อโดเมนให้ทันที เมื่อชำระเงินผ่าน Thai QR Payment